مراحل رشد یک درخت را از زمانی که جوانه میزند تا به درخت تنومند تبدیل می شود را تصور کنید در تمام مراحل شاهده تکامل متناسب کلیه بخش های این درخت به صورت همزمان هستیم .

 به عبارتی ما انتظار رشد قسمتی از درخت و ثابت ماندن قسمت دیگری از آن را نداریم .

مغز و نورون های مغز ما هم به مثابه یک درخت سپید می مانند.

 رشد آن باید در تمام قسمت آن  مرحله‌ به‌ مرحله صورت گیرد نه صرفاً قسمتی از آن ناگهانی پرورش یابد در صورتی که در قسمت های دیگر تغییری صورت نگرفته است .

مغز بسیار رازآلود است و از عملکرد غیر کانونی پیروی می کند.

 برای فهم این مسئله یک مثال ساده می آوریم

 کودک در ریاضیات ضعیف است

پس برای او معلم ریاضی می‌گیریم

 در نتیجه معلم بعد از مدتی کار با کودک می گوید کودک استعداد ریاضی ندارد

اما در راه حل بالا عامل های پنهان در نظر گرفته نشده است و راه حل صحیح به صورت زیر است

 کودک در ریاضیات ضعیف است

پس کار تقویت بر روی : کنترل حرکت های ریز و درشتماهیچه های دهانیبرنامه‌ریزی حرکتیاستدلال کلامیکانالهای دهلیزی٬عمقی وصورت می‌گیرد 

در نتیجه کودک استعداد ریاضیات پیدا می کند!!

عوامل پنهان در تمام مهارت‌ها و یادگیری زندگی ما نقش دارند :

 ارتباطات اجتماعیاستعداد موسیقی ٬ هنری ٬ ورزشی وهوش ٬ خلاقیت ٬ یادگیری های و تحصیل ما و

 در طراحی دوره I’O  دو اصل 

رشد همه جانبه و مرحله ای مغز 

 عوامل پنهان

 در نظر گرفته شدند

این عنوان هدر مدال شماست

قبل از بررسی دپارتمان و فعاليت ها نیاز هست به  دو تا نکته بسیار مهم اشاره کنیم

۱ ) رشد همه جانبه و مرحله ای 

 مراحل رشد یک درخت را از زمانی که جوانه میزنه تا به درخت تنومند تبدیل می شود را تصور کنید در تمام مراحل شاهده تکامل متناسب کلیه بخش های این درخت به صورت همزمان هستیم .

 به عبارتی ما انتظار رشد قسمتی از درخت و ثابت ماندن قسمت دیگری از آن را نداریم .

مغز و نورون های مغز ما هم به مثابه یک درخت سپید می مانند.

 رشد آن باید در تمام قسمت آن  مرحله‌ به‌ مرحله صورت گیرد نه صرفاً قسمتی از آن ناگهانی پرورش یابد در صورتی که در قسمت های دیگر تغییری صورت نگرفته است .

۲) عوامل پنهان

مغز بسیار رازآلود است و از عملکرد غیر کانونی پیروی می کند.

 برای فهم این مسئله یک مثال ساده می آوریم

 کودک در ریاضیات ضعیف است

پس برای او معلم ریاضی می‌گیریم

 در نتیجه معلم بعد از مدتی کار با کودک می گوید کودک استعداد ریاضی ندارد

اما در راه حل بالا عامل های پنهان در نظر گرفته نشده است و راه حل صحیح به صورت زیر است

 کودک در ریاضیات ضعیف است

پس کار تقویت بر روی : کنترل حرکت های ریز و درشتماهیچه های دهانیبرنامه‌ریزی حرکتیاستدلال کلامیکانالهای دهلیزی٬عمقی وصورت می‌گیرد 

در نتیجه کودک استعداد ریاضیات پیدا می کند!!

عوامل پنهان در تمام مهارت‌ها و یادگیری زندگی ما نقش دارند :

 ارتباطات اجتماعیاستعداد موسیقی ٬ هنری ٬ ورزشی وهوش ٬ خلاقیت ٬ یادگیری های و تحصیل ما و

 در طراحی دوره I’O  دو اصل 

رشد همه جانبه و مرحله ای مغز 

 عوامل پنهان

 در نظر گرفته شدند